Projekt - Energie - BOZP

Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)
obrázek

 Stavíte, kupujete nebo si pronajímáte dům či byt?

Vypracujeme PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI, který Vám stanoví energetické vlastnosti Vašeho domu.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)slouží pro přehledné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Součástí hodnocení jsou energie na vytápění, chlazení, přípravu TUV, větrání, klimatizaci a osvětlení z hlediska celoročního provozu. Součástí průkazu je i návrh ekonomicky vhodných opatření, která reálně sníží provozní náklady.

PENB umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na náklady na energie potřebné pro provoz. Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu.

Energetický průkaz se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby.

Povinnost zpracování PENB, aktuální legislativa

Povinnost prokazovat splnění požadavků na energetickou náročnost budovy vstoupila v platnost již 1. 7. 2006 podle § 6a zákona č. 177/2006 Sb., a to způsobem podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., jež nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2007 (přestože toto posouzení nemuselo mít ještě formu průkazu ENB, povinnou od 1. 1. 2009).

Od roku 2013 se nabytím účinnosti zákona č. 318/2012 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. mění jak způsob hodnocení energetické náročnosti budov, tak i situace, kdy je zpracování průkazu ENB povinné. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy doložením PENB. PENB musí být přiložen při prokazování obecných technických požadavků na výstavbu, před podepsáním smlouvy o prodeji / pronájmu v těchto případech:

 • Při nové výstavbě - PENB soušístí dokumentace pro stvební povolení nebo ohlášení stavby.
 • Od 1.7.2013 - budovy užívané orgány veřejné moci (např. krajské, městské, obecní úřady, budovy hasičů, Policie ČR, městské policie, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500m2.
 • Od 1.1.2015 - stávající bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500m2.
 • Od 1.7.2015 - budovyužívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250m2.
 • Od 1.1.2016 - pronájem ucelené části budovy, tzn. bytu i nebytového prostoru, včetně družstevních bytů.
 • Od 1.1.2017 - stávající bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000m2.
 • Od 1.1.2019 - stávající bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000m2.

Energeticky vztažná plocha se stanoví jednoduše vynásobením zastavěné plochy domu počtem jeho podlaží.

Podmínky související s PENB při prodeji nebo pronájmu budovy:

 • předložení průkazu možnému kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
 • předat průkaz kupujícímu (nebo nájemníkovi) nejpozději při podpisu smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
 • zajistit, aby při pronájmu nebo prodeji byly ukazatelé ENB uvedené v průkazu byly uvedeny v reklamních a informačních materiálech budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy přitom nesmí být starší 10 let.

Viditelné umístění PENB u budovy užívané orgánem veřejné moci musí být umístěn v budově způsobem podle § 10 vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Požadavky na vypracování PENB nemusí být splněny v těchto případech:

 • budovy s plochou do 50 m2;
 • stavby pro rodinnou rekreaci;
 • budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně (nutno doložit závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče);
 • budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohuslužeb;
 • průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok;
 • při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely.

 Jak PENB vypadá?

Průkaz ENB se skládá ze dvou níže uvedených částí:

 • protokol průkazu - popisuje formou vyplněného formuláře účel zpracování průkazu, základní informace o hodnocené budově, informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech, energetickou náročnost hodnocené budovy, posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy, identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu;
 • grafické znázornění průkazu - obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd ENB pomocí barevně odlišené stupnice včetně měrných hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažených na energeticky vztažnou plochu a hodnot ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu.

Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G: 

Třída energetické náročnosti budovy

Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy

A

Mimořádně úsporná

B

Velmi úsporná

C

Úsporná

D

Hospodárná

E

Nehospodárná

F

Velmi nehospodárná

G

Mimořádně nehospodárná

 
 

Výhody PENB

Stavíte nový dům nebo rekonstruujete? Nejenom splníte legislativní povinnost, ale dozvíte se zhodnocení navrženého řešení.

Kupujete novostavbu domu nebo bytu? Nechte si předložit průkaz energetické náročnosti budovy! Získáte cenné informace o budoucím provozu budovy.

Vlastníte budovu? Získáte zhodnocení stavu objektu a informaci, zda můžete ušetřit za energie.

Chcete si pronajmout objekt pro podnikání, kancelář nebo byt? Můžete zjistit, kolik Vás bude stát provoz.

Prodáváte nemovitost? Kvalitní dům s nízkou spotřebou energie bude mít vyšší cenu (dle současných statistik o cca 10%).

 

PENB je i dobrou vizitkou pro firmy a jiné vlastníky budov poukazující na postoj k ekologii a úspoře energií.

 

Kdo mi Průkaz (PENB) zpracuje?

PENB Vám může zpracovat pouze osoba vlastnící zvláštní oprávnění, které vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Naše oprávnění č.0748 najdete v sekci "Certifikáty".

 Neváhejte nás proto kontaktovat ohledně cenové nabídky!